Згідно з Постановою Президії ВАК України від 15.01.2003р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України», до друку приймаються статті, де наявні такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми;
 • формулювання цілей статті (постановка завдань);
 • виклад основного матеріалу дослідження;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;
 • список використаної літератури. 

Вимоги до оформлення статті:

 • 1. Об’єм – не менше 7 сторінок машинописного тексту.
 • 2. Текст повинен бути набраний у редакторі MS Word версії.
 • 3. Вимоги до тексту:
 • а) мова – українська;
 • б) шрифт – Times New Roman, 14 кегель через  півтора інтервала;
 • в) у правому верхньому кутку першої сторінки розміщується ім’я та прізвище автора, посада, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи, де працює автор, контактні дані, у лівому –  визначений код Універсальної Десяткової Класифікації (УДК);
 • г) назва роботи – прописними (заголовними) напівжирними літерами, розмір шрифту 14 кегель,  по центру сторінки;
 • д) після назви статті подається анотація (короткий виклад її змісту) та ключові слова відповідно до тематики трьома мовами – українською, російською та англійською;
 • е) параметри сторінки – орієнтація книжкова, поля сторінок рукопису – 20 мм,  вирівнювання по ширині, автоматичний перенос.
 • 4. Якщо у тексті наявні рисунки, вони повинні мати підписи, відповідно кожна таблиця – заголовок.
 • 5. У тексті статті мають бути посилання на використані джерела із зазначенням у квадратних дужках порядкового номера і сторінки цитованого джерела (наприклад, [3, с.15], [4, с. 28-31]). При повторному посиланні у тексті на те ж саме джерело вказують його номер згідно зі списком (зазначається в списку один раз), змінюючи при потребі номери сторінок, томів, частин. Неприпустимі посилання на неопубліковані та незавершені роботи.
 • 6. Бібліографічний список  подається так: Список використаної літератури – і надалі нумерований та в алфавітному порядку із зазначенням автора (прізвище, ініціали), місця видання, видавництва та року, обсягу (кількості сторінок), при посиланні на статтю – сторінок, на яких її вміщено у виданні.
 • 7. Текст статті повинен бути вичитаний, надрукований чітким контрастним шрифтом.
 • 8. Відповідальність за вірогідність фактів, цитат, власних імен несуть автори публікацій.

Вимоги до оформлення тез

 • 1. Об’єм – до 5 сторінок машинописного тексту.
 • 2. Текст повинен бути набраний у редакторі MS Word версії.
 • 3. Розмір шрифту - 14, інтервал - полуторний;
 • 4. Розмір усіх полів - 20 мм; абзацний відступ - 1 см;
 • 5. Вимоги до тексту:
 • а) Вимоги до тексту:
 • а) шрифт - Times New Roman, 14 кегель через півтора інтервала;
 • б) у правому верхньому кутку першої сторінки розміщується прізвище, ім’я та по батькові автора, посада, науковий ступінь, повна назва навчального закладу, де працює автор;
 • в) назва роботи - прописними (заголовними) напівжирними літерами, розмір шрифту - 14 кегель, по центру сторінки;
 • г) параметри сторінки - орієнтація книжкова; поля сторінок: верхнє і нижнє - 20 мм, ліве - 30 мм, праве - 10 мм; вирівнювання по ширині; абзац - 1,25 см; автоматичний перенос.
 • 6.Тези повинні бути ретельно відредаговані і вивірені.

Вимоги до оформлення повідомлення (пишеться у довільній формі)

 • 1. Об’єм - до 5 сторінок машинописного тексту.
 • 2. Текст повинен бути набраний у редакторі MS Word версії.
 • 3. Вимоги до тексту:
 • а) шрифт - Times New Roman, 14 кегель через півтора інтервала;
 • б) у правому верхньому кутку першої сторінки розміщується прізвище, ім’я та по батькові автора, посада, науковий ступінь, учене звання, повна назва навчального закладу, де працює автор;
 • в) назва роботи - прописними (заголовними) напівжирними літерами, розмір шрифту - 14 кегель, по центру сторінки.
 • г) параметри сторінки - орієнтація книжкова; поля сторінок: верхнє і нижнє - 20 мм, ліве - 30 мм, праве - 10 мм; вирівнювання по ширині; абзац - 1,25 см; автоматичний перенос.

Вимоги до оформлення презентацій та відеоматеріалів:

 • На титульному слайді необхідно вказати тему, прізвище, ім’я, по батькові автора, повна назва навчального закладу, в якому працює автор.
 • Матеріали повинні бути ретельно відредаговані і вивірені.
 • Позиція оргкомітету інтернет-конференції не ототожнюється з позицією авторів, висловленою в тезах і повідомленнях.
 • Оргкомітет не несе відповідальності за достовірність наведених даних та посилань.
 • Відповідальність за достовірність інформації в надрукованих матеріалах несе автор.
Ви тут: Главная ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ Вимоги до оформлення матеріалів конференції
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort